Co je to Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktů a sporů. Uplatňuje se jak v právu tak i mimo ně. Základ mediace (neplést s meditací) je vstup nezávislé osoby, mediátora, mezi znesvářené strany. Mediátor se stává prostředníkem ke smírnému (kompromisnímu) řešení sporu. Vždy platí podmínka, že mediátor musí být nestranný a to z důvodu, aby nespravedlivě neovlivňoval jednu či druhou stranu. Nemůže jím tedy být osoba, která je spojená s jednou či druhou stranou sporu. Výsledek takové nezákonné mediace zakládá nárok na náhradu škody. V českém právu je mediátorům svěřena role v civilních sporech. Je právem každého obrátit se na soud a žádat zprostředkování smíru v smírčím řízení (tzv. prétorský smír). Bohužel vzhledem k pomalosti českých soudů je tato možnost využívána jen ve výjimečných případech, a to z důvodu, že se tímto oddaluje dosažení pravomocného rozsudku. Velmi významným důvodem je i soudní poplatek, který za smírčí řízení dosahuje až k 20.000,- Kč. V civilních věcech se smíru mezi stranami může soud pokusit i v řízení o běžné žalobě. Takto dosažený smír (tzv. soudní smír) má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě je nařízen tzv. výkon rozhodnutí. V zemích jako jsou např. Francie, USA, či v Německu, je mediace velmi častým a vyhledávaným způsobem řešení sporů (jak soudních, tak i mimosoudních) a to  v obchodních, tak i běžných civilních. Hlavním důvodem je rychlost a mnohem nižší náklady na celé řízení. __________________________________

Co je cílem Mediace?

Cílem je dosáhnout a srozumitelně formulovat prakticky uskutečnitelnou dohodu, jejíž konečnou podobu spoluutvářejí všichni účastníci mediačního procesu. Tato dohoda:

  • má vždy písemnou podobu a stvrzují ji svými podpisy všechny strany (v některých případech je vyžadován i podpis mediátora)
  • zahrnuje konkrétní postupy rozdělení odpovědnosti, úkolů a řešení. Ale i sankcí za nedodržení
  • může nabývat charakteru právní smlouvy

Mediace Vás naprosté většině případů vyjde levněji než soud.Strany především neplatí po několik let dva advokáty. Hradí napolovic jednoho mediátora, navíc po krátkou dobu. Strany nehradí soudní poplatky. Mediace je prevencí vzniku dalších konfliktů a tedy snižuje riziko dalších výdajů v budoucnu.

__________________________________

Délka mediace? Zpravidla je třeba více mediačních sezení, záleží to na charakteru sporu. Každá ze stran může mediaci kdykoliv ukončit. Účastníci mají ve svých rukou i výdaje a kdykoliv je mohou, na rozdíl od soudního řízení zastavit. V průměru je zapotřebí 3 mediačních sezení, celkem tedy 9 hodin mediace, což vyjde při základní sazbě jednu stranu na 5400 Kč. Úspora oproti soudnímu jednání je tak více než značná.